Průzkum NASA o prospěchu magnetoterapie

NASA investovala 3.500.000 $ do čtyř let studií o magnetoterapie.

Víte, že Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) jako americká agentura odpovědná za vyslání člověka na Měsíc, uskutečnila 135 misí raketoplánem v letech 1981 a 2011, a pracuje na pokroku leteckého a kosmického výzkumu. Co Vás možná překvapí, že NASA provedla celou řadu studií o magnetoterapii, které jsou oficiálně známé jako terapie pulzním elektromagnetickým polem (PEMF).

Ve skutečnosti, NASA investovala 3.500.000 $ do čtyř let hodnotných studií  o terapii magnetickým polem a výsledkem bylo vyvinutí vlastního PEMF zařízení.

Studie měla několik cílů. Za prvé, NASA využívá lidských dobrovolníků k „definování nejúčinnějších elektromagnetických polí pro podporu růstu a hojení v savčích tkání.“ Za druhé, chce využít „nervovou tkáň, která by byla odolná na stimulaci růstu nebo podporu hojení bez ohledu na použité energie.“  A za třetí, agentura chtěla najít PEMF technologii, která by „duplikovala zralou, trojrozměrnou morfologii mezi nervové buňky a podavače (gliové buňky), které nebylo dosud dosaženo.“

NASA – Magnetická terapie je účinná při léčení zlomených kostí.

K jakému závěru studie NASA dospěla? Magnetická terapie je účinná při léčení  zlomených kostí – kosti, které nebyly schopné se zhojit i přes opakované chirurgické zákroky. NASA rovněž zjistila, že magnetoterapie je úspěšná v růstu tkáně po transplantaci, hojení traumatizované tkáně, a zmírnění některých neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. A v neposlední řádě, předchozí studie také ukazují, že PEMF by mohlo být užitečné při léčení některých svalových onemocnění.

Zjištění NASA nemohlo přijít v příhodnější dobu, kdy je naprosto nezbytné vytvořit efektivní protiopatření v úbytku kostní hmoty a degenerace svalů, aby budoucí lidský průzkum vesmíru, Měsíce a Marsu mohl dále pokračovat. To proto, že postupná svalová degenerace může vést ke slabosti, únavě a neschopnost efektivně plnit přidělené úkoly, které by mohly ohrozit nouzový výstup operace. Úbytek kostní hmoty způsobuje zvýšené riziko zlomenin a ledvinových kamenů, které může také negativně ovlivnit cíle mise a úspěchy.

„V roce 2009, NASA dostala patent U.S. pro PEMF využití na zvýšení obnovy tkáně u savců, a zvrácení úbytku kostní hmoty, kterou zažívají astronauti, když jsou bez gravitace a životního prostředí ve velké vzdálenosti od magnetického pole Země.“ Hlavním cílem NASA vědců pro magnetoterapii je vytvořit astronautický oblek, který by poskytoval opatření proti svalové atrofii a kostní ztrátě spojené s letem do kosmu. NASA poznatky v souvislosti s magnetoterapií udržet astronauty v dobré kondici, zatímco ve vesmíru byli nápomocní při ověřování probíhající vědecké studie a vývoje zařízení PEMF.

Magnetoterapie není jen přínosem pro astronauty.

Při výzkumu NASA dospěla k závěru: Na zemi, toto zařízení je účinné při léčbě různých onemocnění svalů, rakoviny a souvisejících svalových atrofií, osteoporózy a jiných onemocnění kostí. V současné době FDA schválila magnetoterapii pro použití na zlomené kosti, k léčbě těžkých depresí a na pooperační bolesti a otoky.

Zatímco NASA má své vlastní PEMF zařízení, společnost Swiss Bionic Solutions nabízí systém pro domácí použití s názvem iMRS a OMNIUM1.

Chcete-li zjistit více o iMRS klikněte zde OMNIUM1 klikněte zde.


NASA’S EXPLORATION OF MAGNETIC THERAPY A SUCCESS

NASA has invest $3.5 million into four years of magnetic therapy studies

You know the National Aeronautics and Space Administration (NASA) as the American agency responsible for putting a man on the moon, conducting 135 Space Shuttle missions between 1981 and 2011, and generally advancing aeronautics and aerospace research. What you may find surprising is that NASA has also concluded a number of studies on magnetic therapy, which is officially known as pulsed electromagnetic field therapy (PEMF).

In fact, NASA poured $3.5 million into four years worth of magnetic therapy studies and as a result, developed its own PEMF devices. The studies had a few aims. First, NASA used human volunteers “to define the most effective electromagnetic fields for enhancing growth and repair in mammalian tissues.” Secondly, it wanted to utilize “nerve tissue that has been refractory to stimulate growth or enhance its repair regardless of the energy used.” And thirdly, the agency wanted to define a PEMF technology that would “duplicate mature, three dimensional morphology between neuronal cells and feeder (glial) cells, which has not been previously accomplished.”

NASA Magnetic therapy is effective in healing broken bones

What did NASA’s studies conclude? Magnetic therapy is effective in healing refractory broken bones — bones that are unable to heal despite repeated surgical procedures. NASA also found magnetic therapy is successful in developing tissues for transplantation, repairing traumatized tissues, and moderating some neurodegenerative diseases such as Parkinson’s and Alzheimer’s. Lastly, previous studies also suggest that PEMF might be useful in the treatment of some muscle disorders.

In 2009, NASA was awarded the U.S. patent for PEMF use to enhance tissue repair in mammals, and to reverse the bone loss experienced by astronauts when they are in a gravity-free environment and away from the earth’s magnetic field.

NASA’s findings couldn’t come at a more opportune time as there is currently a critical need to develop effective countermeasures for bone loss and muscle degeneration to enable future human space exploration to the moon, Mars and beyond. That’s because progressive muscle degeneration can lead to weakness, fatigue and the inability to efficiently perform assigned tasks, which could compromise emergency egress operations. Bone loss causes increased risk of bone fracture and kidney stones, which can also negatively affect mission objectives and success.

In 2009, NASA was awarded the U.S. patent for PEMF use to enhance tissue repair in mammals, and to reverse the bone loss experienced by astronauts when they are in a gravity-free environment and away from the earth’s magnetic field. NASA scientists’ ultimate goal for magnetic therapy is to create an astronaut suit that would provide a countermeasure for the muscle atrophy and bone loss associated with space flight. NASA’s findings in regards to magnetic therapy to sustain astronauts’ well-being while in space have been instrumental in validating ongoing scientific studies and the development of PEMF devices.

Magnetic therapy doesn’t just benefit astronauts

Clearly, magnetic therapy doesn’t just benefit astronauts. As NASA research concluded: On earth, this device is effective in the treatment of various muscle diseases, age- and cancer-related muscle atrophy, osteoporosis and other bone diseases. Currently, the Food and Drug Administration has cleared magnetic therapy for fusing broken bones, treating severe untreatable depression, and post-operative pain and swelling.

While NASA has its own PEMF devices, the public’s source for magnetic therapy is Swiss Bionic Solution. The company offers an at-home system called iMRS, which includes a whole body mat and pillow. To find out more about the iMRS, click here.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *